Dane rejestrowe spółki akcyjnej Adamus S.A.

Dane rejestrowe spółki akcyjnej Adamus S.A.

Adamus S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 120), ul. Złota 59, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693143, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.8 mln zł (w całości wpłaconym), NIP: 5252721368, REGON 368194507.