Dane rejestrowe spółki akcyjnej Adamus S.A.

Adamus S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 120), ul. Złota 59, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693143, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.8 mln zł (w całości wpłaconym), NIP: 5252721368, REGON 368194507. 

Wezwanie do złożenia dokumentów w celu dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą ADAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku ...

Dane rejestrowe spółki akcyjnej Adamus S.A.

Adamus S.A. z siedzibą w Warszawie (01 – 211), ul. Marcina Kasprzaka 7/4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693143, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.8 mln zł (w całości wpłaconym), NIP: 5252721368, REGON 368194507.